Provozní řád

Vážení hosté,
vstupem do sportovního a zábavního centra Jojo Gym se stáváte jeho uživatelem či návštěvníkem a souhlasíte s jeho provozním řádem.

PROVOZNÍ ŘÁD

Tento provozní řád slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany uživatelů a návštěvníků sportovního centra Jojo Gym. Ti jsou povinni se řádem řídit a dodržovat ho.

I. Účel centra

Sportovní centrum Jojo Gym je určeno k provozování sportovních a volnočasových aktivit. Pro tyto činnosti jsou zde dvě gymnastické haly včetně lezecké stěny, baletní sál, dětská herna s hradem, prostory kavárny, galerie a venkovní prostory, které jsou též součástí sportovního centra. Jako zázemí slouží šatny, toalety, sprchy a technické zázemí.
Objekt je určen pro užívání veřejností. Na základě dohody může být v určitých hodinách vyčleněn a rezervován pro školní, sportovní nebo společenské akce.

II. Provozní pokyny

1. 1. Dodržujte otevírací dobu – informace o ní je zveřejněna na vstupních dveřích objektu, na webových stránkách a na facebooku. Zdržovat se v areálu mimo určené hodiny je považováno za nepovolený vstup.
2. Dbejte všech písemných pokynů a upozornění umístěných v areálu a též pokynů personálu Jojo Gym.
3. Před vstupem do haly, herny a baletního sálu se zaregistrujte na recepci.
4. Při vstupu do haly, herny a baletního sálu se přezujte. Obuv zanechte v prostoru za recepcí a dodržujte zóny označené jako čisté.
5. Dbejte pokynů personálu týkajících se ukládání věcí do skříněk v šatnách. Provozovatel nenese zodpovědnost za případnou ztrátu věcí odložených v šatně. Před odchodem je návštěvník povinen vrátit klíček od skříňky obsluze na recepci.
6. Do prostoru hal, herny a baletního sálu je zakázáno nosit jídlo a nápoje, které nebudou v uzavřených nádobách a je také zakázáno nosit skleněné nádoby.
7. Objekt je vybaven výstražným protipožárním systémem, a proto v celém objektu dodržujte přísný zákaz kouření. Při jeho nedodržení může dojít ke spuštění falešného požárního poplachu. Náklady na výjezd hasičů je povinna uhradit osoba, která poplach způsobila.
8. Naše zařízení je zaměřeno na sport a pohyb, což vyžaduje toleranci a ohleduplnost všech zúčastněných osob. Jojo Gym s.r.o. jako provozovatel nepřebírá povinnost spojenou s dohledem na děti. Péče a dohled nad nimi je výhradně odpovědností doprovázející osoby.
9. Veškerý prostor a zařízení mohou být užívány jen k účelům, pro které byly určeny. Za bezpečnost nářadí a vybavení herny ručí dodavatel, který pravidelně kontroluje všechna zařízení. Sportovní vybavení podléhá nejvyšší certifikaci a vyhovuje bezpečnostním požadavkům. Provozovatel neodpovídá za újmu na zdraví vzniklou z důvodu nevhodného užívání sportoviště.
10. Neoprávněným osobám je zakázáno manipulovat s nářadím a jiným vybavením.
11. K zajištění bezpečnosti dětí v dětské herně je zde zakázáno používání vlastních hraček, tvrdých a ostrých předmětů. Upozorňujeme též na možné nebezpečí, které mohou způsobit různé tkaničky a šňůrky na oděvech.
12. Dětská herna je určena dětem do 12 let. Děti do 7 let mohou do herny pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Děti starší 7 let mohou být v herně bez dospělé osoby, pokud tuto skutečnost zákonní zástupci potvrdí svým podpisem na recepci. Za děti v herně bez doprovodu dospělé osoby provozovatel nepřebírá zodpovědnost.
13. Vstup do gymnastických hal je dětem do 15 let povolen pouze v doprovodu rodičů, trenéra či jiné dospělé osoby. Nezletilí nad 15 let mohou do haly samostatně pouze s písemným souhlasem zákonných zástupců. Jojo Gym s.r.o. jako provozovatel v tomto případě nepřebírá za nezletilé děti zodpovědnost. V případě sportovního oddílu, školního kolektivu nebo jiné organizované skupiny zůstává zodpovědnost na vedoucím této skupiny.
14. Za škody na majetku a ztráty způsobené provozovateli či jiným osobám, vzniklé nedbalostí či úmyslně ze strany návštěvníka, je zodpovědný návštěvník a je povinen tyto škody a ztráty v plné výši nahradit.
15. Provozovatel si v rámci ochrany a bezpečnosti vyhrazuje právo zakázat vstup osobám, o nichž má pochybnosti, zda netrpí nakažlivou nemocí nebo nevolností, jsou v podnapilém stavu nebo pod vlivem omamných látek a osobám v karanténě.
16. Návštěvníci souhlasí s tím, že objekt je střežen kamerovým systémem se záznamem.
17. V centru Jojo Gym platí zákaz vstupu zvířat bez vodítka a náhubku. V případě menších zvířat bez transportního boxu.
18. Pořizování fotografií je možné jen se souhlasem personálu centra Jojo Gym.
19. Návštěvníci, kteří se budou chovat v rozporu s tímto řádem, mohou být z centra Jojo Gym vykázáni bez nároku na vrácení vstupného.
20. Provozní doba: pondělí – neděle 9:00 – 21:00.
21. Celý areál sportovního centra je nekuřácký.
22. Během kurzů je na sportoviště povolen vstup pouze účastníkům daných kurzů.
23. V lekcích pro „rodiče s dětmi“ je rodič plně odpovědný za dítě i po celou dobu trvání lekce. Dítě i rodič musí být zdravotně způsobilí k pohybovým aktivitám popsaným v náplni kurzů. V rámci hodiny rodič s dítětem provádí jen takové aktivity, které jsou adekvátní pohybovým schopnostem dítěte. Všechny úkony dítě provádí pod pečlivým dohledem rodiče a na vlastní riziko. V průběhu lekcí pro „rodiče s dětmi“ není možné, aby lektor/lektorka cvičili s dítětem místo rodiče. Lektor/lektorka nepřebírá žádnou zodpovědnost za úraz či jiné ohrožení zdraví dítěte v rámci hodin ani následně. Pokud rodič cvičí s jedním dítětem, není možné, aby jeho sourozenec lekci rušil nebo zůstal bez dozoru v prostorách Jojo Gymu. Všem rodičům doporučujeme, z bezpečnostních důvodů, vstup na lekce bez řetízků.
24. V lekcích, kde cvičí děti bez rodičů, přebírá lektor/lektorka za děti odpovědnost pouze na dobu určenou pro konkrétní lekci. Před, i po této době nesou odpovědnost za dítě rodiče.
25. Jojo Gym nenese zodpovědnost za škody, poranění či úrazy, které si děti nebo jejich rodiče způsobí svým jednáním či nedodržením instrukcí od lektorů/lektorek nebo nerespektováním Provozního řádu.
26. Součástí metodiky jsou i prvky, kdy je nezbytná názorná ukázka, dopomoc či oprava jednotlivých prvků s fyzickým kontaktem mezi dítětem a lektorem/lektorkou.
27. V případě pozdního příchodu dítěte na kurz o více, než dvacet minut může instruktor dítě do lekce nevpustit. Tato lekce nebude nahrazována.

Tísňové telefonní linky:

150 HASIČI – Hasičský záchranný sbor ČR – mimořádná událost jako požár, havárie s únikem nebezpečné látky, apod.
155 ZÁCHRANKA – Zdravotnická záchranná služba kraje – při všech stavech ohrožujících život
158 POLICIE – Policie České republiky – dopravní nehoda, trestný čin
156 Městská policie
112 Jednotné evropské číslo tísňového volání – především pro cizince a při rozsáhlých mimořádných událostech

Kontaktní osoby Jojo Gym s.r.o.:

Lenka Doležalová Pavilková (majitelka): 602 294 720
Viktor Mojdl (hlavní manažer): 778 769 523

Tento provozní řád naleznete též spolu s otevírací dobou a platným ceníkem v prostoru recepce nebo na internetových stránkách www.jojogym.cz/dokumenty