Provozní řád

Vážení hosté,
vstupem do sportovního a zábavního centra Jojo Gym se stáváte jeho uživatelem či návštěvníkem a souhlasíte s jeho provozním řádem.

PROVOZNÍ ŘÁD

Tento provozní řád slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany uživatelů a návštěvníků sportovního centra Jojo Gym. Ti jsou povinni se řádem řídit a dodržovat ho.

I. Účel centra

Sportovní centrum Jojo Gym je určeno k provozování sportovních a volnočasových aktivit. Pro tyto činnosti jsou zde tři gymnastické haly včetně lezecké stěny, baletní sál, dětská herna s hradem, prostory kavárny, galerie a všechny venkovní prostory, které jsou též součástí sportovního centra. Jako zázemí slouží šatny, toalety, sprchy a technické zázemí.

Objekt je určen pro užívání veřejností. Na základě dohody může být v určitých hodinách vyčleněn a rezervován pro školní, sportovní nebo společenské akce.

II. Provozní pokyny

 1. Dodržujte otevírací dobu – informace o ní je zveřejněna na vstupních dveřích objektu a webových stránkách www.jojogym.cz. Zdržovat se v areálu mimo určené hodiny je považováno za nepovolený vstup.
 2. Dbejte všech písemných pokynů a upozornění umístěných v areálu a též pokynů personálu sportovního centra Jojo Gym.
 3. Před vstupem do haly, herny, baletního sálu i venkovní hřiště se zaregistrujte na recepci.
 4. Při vstupu do haly, herny a baletního sálu se přezujte. Obuv zanechte v prostoru za recepcí a dodržujte zóny označené jako čisté.
 5. Dbejte pokynů personálu týkajících se ukládání věcí do skříněk v šatnách. Provozovatel nenese zodpovědnost za případnou ztrátu věcí odložených v šatně. Před odchodem je návštěvník povinen vrátit klíček od skříňky obsluze na recepci. Při ztrátě klíčku, účtujeme poplatek 200 Kč.
 6. Do prostoru hal, herny a baletního sálu je zakázáno nosit jídlo a nápoje, které nebudou v uzavřených nádobách a je také zakázáno nosit skleněné nádoby. Ve všech halách, baletním sálu i herně platí zákaz konzumace potravin.
 7. Objekt je vybaven výstražným protipožárním systémem, a proto v celém objektu dodržujte přísný zákaz kouření. Při jeho nedodržení může dojít ke spuštění falešného požárního poplachu. Náklady na výjezd hasičů je povinna uhradit osoba, která poplach způsobila.
 8. Naše zařízení je zaměřeno na sport a pohyb, což vyžaduje toleranci a ohleduplnost všech zúčastněných osob. Jojo Gym s.r.o., jako provozovatel nepřebírá povinnost spojenou s dohledem na děti. Péče a dohled nad nimi je výhradně odpovědností doprovázející osoby.
 9. Veškerý prostor a zařízení mohou být užívány jen k účelům, pro které byly určeny. Za bezpečnost nářadí a vybavení herny ručí dodavatel, který pravidelně kontroluje všechna zařízení. Sportovní vybavení podléhá nejvyšší certifikaci a vyhovuje bezpečnostním požadavkům. Provozovatel neodpovídá za újmu na zdraví vzniklou z důvodu nevhodného užívání sportoviště.
 10. Neoprávněným osobám je zakázáno manipulovat s nářadím a jiným vybavením.
 11. K zajištění bezpečnosti dětí v dětské herně je zde zakázáno používání vlastních hraček, tvrdých a ostrých předmětů. Upozorňujeme též na možné nebezpečí, které mohou způsobit různé tkaničky, šňůrky na oděvech a šperky.
 12. Dětská herna je určena dětem do 12 let. Odpovědnost za dítě nese rodič nebo zletilý doprovod, který na dítě dohlíží po celou dobu jeho pobytu v herně i v dalších prostorách Jojo Gymu.
 13. Vstup do gymnastických hal je dětem do 15 let povolen pouze v doprovodu rodičů, trenéra či jiné dospělé osoby. Nezletilí nad 15 let mohou do haly samostatně pouze s písemným souhlasem zákonných zástupců. Jojo Gym s.r.o. jako provozovatel v tomto případě nepřebírá za nezletilé děti zodpovědnost. V případě sportovního oddílu, školního kolektivu nebo jiné organizované skupiny zůstává zodpovědnost na vedoucím této skupiny.
 14. Za škody na majetku a ztráty způsobené provozovateli či jiným osobám, vzniklé nedbalostí či úmyslně ze strany návštěvníka, je zodpovědný návštěvník a je povinen tyto škody a ztráty v plné výši nahradit.
 15. Provozovatel si v rámci ochrany a bezpečnosti vyhrazuje právo zakázat vstup osobám, o nichž má pochybnosti, zda netrpí nakažlivou nemocí nebo nevolností, jsou v podnapilém stavu nebo pod vlivem omamných látek a osobám v karanténě.
 16. Návštěvníci souhlasí s tím, že objekt je střežen kamerovým systémem se záznamem.
 17. V centru Jojo Gym platí zákaz vstupu zvířat bez vodítka a náhubku. V případě menších zvířat bez transportního boxu.
 18. Pořizování fotografií je možné jen se souhlasem personálu centra Jojo Gym.
 19. Návštěvníci, kteří se budou chovat v rozporu s tímto řádem, mohou být z centra Jojo Gym vykázáni bez nároku na vrácení vstupného.
 20. Provozní doba: pondělí – neděle 9:00 – 21:00, nebo dle aktuální provozní doby zveřejněné na webu www.jojogym.cz
 21. Celý areál sportovního centra je nekuřácký.
 22. Během kurzů je na sportoviště povolen vstup pouze účastníkům daných kurzů.
 23. V lekcích pro „rodiče s dětmi“ je rodič plně odpovědný za dítě i po celou dobu trvání lekce. Dítě i rodič musí být zdravotně způsobilí k pohybovým aktivitám popsaným v náplni kurzů. V rámci hodiny rodič s dítětem provádí jen takové aktivity, které jsou adekvátní pohybovým schopnostem dítěte. Všechny úkony dítě provádí pod pečlivým dohledem rodiče a na vlastní riziko. V průběhu lekcí pro „rodiče s dětmi“ není možné, aby lektor/lektorka cvičili s dítětem místo rodiče. Lektor/lektorka nepřebírá žádnou zodpovědnost za úraz či jiné ohrožení zdraví dítěte v rámci hodin ani následně. Pokud rodič cvičí s jedním dítětem, není možné, aby jeho sourozenec lekci rušil nebo zůstal bez dozoru v prostorách Jojo Gymu. Všem rodičům doporučujeme, z bezpečnostních důvodů, vstup na lekce bez řetízků.
 24. V lekcích, kde cvičí děti bez rodičů, přebírá lektor/lektorka za děti odpovědnost pouze na dobu určenou pro konkrétní lekci. Před, i po této době nesou odpovědnost za dítě rodiče.
 25. Jojo Gym nenese zodpovědnost za škody, poranění či úrazy, které si děti nebo jejich rodiče způsobí svým jednáním či nedodržením instrukcí od lektorů/lektorek nebo nerespektováním Provozního řádu. Jojo Gym nenese zodpovědnost za újmu, kterou si návštěvník způsobí sám svojí nedbalostí, nebo je mu způsobena jiným návštěvníkem.
 26. Součástí metodiky jsou i prvky, kdy je nezbytná názorná ukázka, dopomoc či oprava jednotlivých prvků s fyzickým kontaktem mezi dítětem a lektorem/lektorkou.
 27. V případě pozdního příchodu dítěte na kurz o více, než dvacet minut může instruktor dítě do lekce nevpustit. Tato lekce nebude nahrazována.
 28. Vedoucí lektor kurzu je oprávněn neumožnit návštěvníkovi kurzu pokračování v dalším pololetí. Nikoliv však kvůli výkonnosti, ale při soustavném nerespektování pokynů či jiném narušování kurzu. Z obzvlášť závažných důvodů, např. při svévolném ohrožování bezpečnosti své či ostatních, je možné okamžité vyloučení z kurzu bez nároku na vrácení kurzovného.
 29. Návštěvníci parkující svá vozidla v areálu sportovního centra, jsou povinni dodržovat dopravní značení a parkovat pouze na místech k tomu určených.
 30. Parkoviště je určeno pouze pro návštěvníky a klienty sportovního centra Jojo Gym.

 

Kurt na plážový volejbal:

Provozovatel: Jojo Gym s.r.o., IČ: 04250451, DIČ:CZ04250451, 778769522- recepce,

I. Vstup na beachvolejbalové hřiště

 1. Používání beachvolejbalového hřiště (dále jen „hřiště“) je dovoleno pouze v provozní době (do setmění).
 2. Provozní doba hřiště je od 1.4. do 31.10. běžného roku a od 9:00 do 21:00 hod. V případě vyšší moci ( déšť, sněžení, vítr ), nebo změny otevírací doby, může provozovatel omezit provoz hřiště.
 3. Rodič (zletilý doprovod) osoby mladší 18 let musí na recepci podepsat formulář o převzetí odpovědnosti za nezletilou osobu.
 4. Nenastoupí-li hráči, kteří mají rezervaci, na kurt ke hře ve stanovenou dobu, je kurt po uplynutí 20 minut považován za volný pro další zájemce.
 5. Hřiště je vybaveno lajnami a sítí.
 6. Pronájmy se objednávají bud osobně na recepci, telefonicky na 778769522, nebo mailem: recepce@jojogym.cz,
 7. Minimální herní doba na hřišti je stanovena na 60 minut. Delší pronájmy jsou celé násobky jedné hodiny.
 8. Používání hřiště je možné po zaplacení schválené ceny na recepci sportovního centra Jojo Gym.

Cena pronájmu činní 200 Kč / hodina. Zapůjčení míče 40 Kč.

Vratná kauce činí 300,- Kč. (míč, případně další sportovní pomůcky, kauce na případné drobné škody), je hrazena na recepci. V případě nevrácení míče, případně dalších sportovních pomůcek, záloha propadá.

II. Práva a povinnosti návštěvníků

 1. Každý návštěvník je povinen dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistotu všech míst a zařízení hřiště a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.
 2. Vstup na hřiště je možný pouze za účelem provozování sportovní činnosti.
 3. Vstupovat na hřiště je dovoleno pouze bez obuvi naboso.
 4. Provozovatel neodpovídá za škody na odložených věcech.
 5. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení hřiště. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení hřiště, tak na majetku ostatních osob.

Před začátkem hry:

 • vždy se registrovat na recepci
 • provést kontrolu hřiště, zda jeho stav odpovídá podmínkám stanoveným tímto řádem (především nepoškozenost sítě),
 • v případě zjištění závady neprodleně informovat recepci,

Po skončení hry:

 • srovnat povrch hřiště do roviny pomocí hrabla,
 • provést úklid hřiště od případných odpadků,
 • zapůjčené potřeby vrátit.
 • odhlásit se na recepci,
 • před vstupem do budovy si pečlivě očistit nohy od písku

 III. Zakázané činnosti na hřišti

 1. Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek.
 2. Kouřit v prostorách hřiště.
 3. Znečišťovat prostory odhazováním odpadků.
 4. Vynášet písek ze hřiště.
 5. Vnášet na hřiště kameny, sklo a jiné předměty, které by mohli ohrožovat zdraví.

 

Provozní řád dětského hřiště a workoutového:

Provozovatel: Jojo Gym s.r.o.

Tento provozní řád slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany zdraví návštěvníků dětského hřiště a proto jej musí návštěvníci bezpodmínečně dodržovat.

I. VSTUP DO PROSTORU

 1. Sportovní a dětské hřiště slouží ke sportovní a relaxační činnosti. Vstup a použití hřiště je výhradně na vlastní nebezpečí.
 2. Vstup na hřiště pro osoby mladší 18 let musí být pod dohledem osoby starší 18 let.
 3. Dětské hřiště je určeno pro děti do 10 let. Workoutové hřiště od 8 let.
 4. Rodič (zletilý doprovod) osoby mladší 18 let musí na recepci podepsat formulář o převzetí odpovědnosti za nezletilou osobu.

II. ZÁKAZ VSTUPU DO PROSTORU HŘIŠTĚ

 1. Do prostoru hřiště je zakázán vstup všem osobám, které jsou opilé, podnapilé, nebo pod vlivem omamných látek.
 2. Zakazuje se vstup s otevřeným ohněm i jakýmikoliv předměty, které by ohrožovaly  bezpečnost návštěvníků (sklo, ostré předměty, zbraně, apod.).
 3. Všichni návštěvníci jsou povinni chovat se na hřišti tak, aby nezpůsobili zranění sobě ani ostatním.

III. PROVOZNÍ POKYNY

 1. Každý návštěvník hřiště je povinen šetřit zařízení hřiště a využívat ho pouze k činnostem jemu určeným (sportovní a relaxační činnost).
 2. Ve všech prostorách hřiště je výslovně zakázáno kouření, užívání alkoholických nápojů a jiných omamných a návykových látek.
 3. Vodění psů a jiných zvířat do prostoru hřiště je zakázáno.
 4. Za škody, poranění nebo úrazy způsobené neopatrností a nedodržováním provozního řádu, Jojo Gym s.r.o. v žádném případě zodpovědnost.
 5. Při současném užití hřiště více uživateli je nutné, aby vzájemně respektovali pravidla bezpečného chování a svou činností neohrožovali ostatní účastníky.
 6. Každé poškození hřiště a jeho zařízení je nutno neprodleně nahlásit na recepci sportovního centra Jojo Gym. Pokud se prokáže úmyslné poškození, musí návštěvník, který škodu způsobil, provozovateli uhradit
 7. Provozovatel neručí za případnou ztrátu předmětů uživatele v areálu.
 8. Nalezené předměty se odevzdají na recepci sportovního centra Jojo Gym.
 9. Vjezd na kole a kolečkových bruslích je zakázán.
 10. Každý návštěvník hřiště je povinen se registrovat na recepci.
 11. Vstup na hřiště je zpoplatněn. Platný ceník vstupného je k dispozici na recepci.
 12. Provozní doba hřiště je stejná, jako provozní doba sportovního centra Jojo Gym.
 13. Je zakázáno ze hřiště vynášet kamínky.

IV. VŠEOBECNÉ POKYNY

 1.  Osoby, které poškozují zařízení hřiště nebo ohrožují návštěvníky, budou vykázány bez nároku na náhradu vstupného.
 2. Tento provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky areálu a nabývá platnosti dnem účinnosti.

Dodržování Provozního řádu a slušného chování je v zájmu všech uživatelů hřiště.

 

V Dobřichovicích 22.2. 2019                                       Den účinnosti Provozního řádu: 25.2. 2019

 

Tísňové telefonní linky:

150 HASIČI – Hasičský záchranný sbor ČR – mimořádná událost jako požár, havárie s únikem nebezpečné látky, apod.
155 ZÁCHRANKA – Zdravotnická záchranná služba kraje – při všech stavech ohrožujících život
158 POLICIE – Policie České republiky – dopravní nehoda, trestný čin
156 Městská policie
112 Jednotné evropské číslo tísňového volání – především pro cizince a při rozsáhlých mimořádných událostech

Kontaktní osoby Jojo Gym s.r.o.:

Lenka Doležalová Pavilková (majitelka): 602 294 720
Viktor Mojdl (hlavní manažer): 778 769 523

Tento provozní řád naleznete též spolu s otevírací dobou a platným ceníkem v prostoru recepce nebo na internetových stránkách www.jojogym.cz/dokumenty

Provozní hodiny

Den Čas
Pondělí 09:00 – 20:00
Úterý 09:00 – 20:00
Středa 09:00 – 20:00
Čtvrtek 09:00 – 20:00
Pátek 09:00 – 20:00
Sobota 09:00 – 20:00
Neděle 09:00 – 20:00

Sledujte nás

Facebook Instagram Tik-Tok

Kontakty

Telefon:
+420 778 769 522
E-mail:
recepce@jojogym.cz
Adresa:
5. května 1064
252 29  Dobřichovice

Nejnovější příspěvky